Föreningen Forum för Psykomotorik fyller 20 år!

Hösten 1995 efter en kursdag om psykomotorik, samlades ett femtiotal av kursdeltagare i aulan på LHS (dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm) på Rålambsvägen. Vi var en tvärprofessionell grupp av olika yrkeskategorier som ville sprida våra erfarenheter av att arbeta med elever med olika funktionsnedsättningar men också att ge inspiration till varandra och kolleger som arbetade med barn och ungdomar med olika fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Det bildades en interimsstyrelse med Dorrit Stenberg som ordförande. Det var mycket entusiasm och energi hos oss alla. Vi fick nya influenser från Europa och USA, men också bekräftelse av vårt eget arbetssätt i Sverige.

Året 1969 kom en ny skollag som garanterade en rättighet till skolgång för alla barn och ungdomar i Sverige. Det innebar att skolan fick elever som vi hade ringa pedagogiska kunskaper om. Med åren har synen på eleven förändras från den handikappade eleven till en elev i behov av stöd.

Året 1986 började jag som konsulent i gymnastik för gymnastiklärare som undervisade elever som gick i särskolan. Jag var ämneskonsulent och fokus var ämnet gymnastik. Efter några år ändrades synen på undervisningen och min tjänst förvandlades till handikappkonsulent. Nu var fokus helt på elevernas handikapp. Min uppgift var att medvetandegöra elevens såväl fysiska som kognitiva svårigheter i relation till miljön. Nu idag arbetar jag som handledare med uppgift att anpassa lärandemiljöerna till elevens förutsättningar. Det handlar om att eleven ska vara delaktig fysiskt, socialt och kognitivt i allt lärande samt ha tillgänglighet till det sociala, pedagogiska och fysiska samspelet.

Psykomotorik har en helhetssyn på eleven och representerar därmed flera tvärvetenskapliga forskningsområden och yrkesgrupper. Det psykomotoriska arbetssättet är elevhälsa. Det är ett begrepp som kan delas upp på två olika utvecklingsområden/undervisningsområden. Dels handlar det om elevens sociala och psykologiska välbefinnande och dels det motoriska och kognitiva lärandet. Det psykomotoriska arbetssättet bygger på: • Elevens egen motivation och vilja - jag vill och jag väljer - • Kommunikation och relation mellan en lärare och en elev - jag bestämmer, du bestämmer och vi bestämmer tillsammans samt • En fast struktur på lektionen - samling, genomgång, genomförande, egna initiativ och avslutning. Under dessa 20 år har detta arbetssätt hållit och håller fortfarande i mitt möte med eleven oavsett hur man än betraktar elever med funktionsnedsättningar. Nu när föreningen fyller 20 år har styrelsen bestämt att ägna nästa fortbildningsdag helt åt motivation, vilja och ledarskap/lärarrollen.

Väl mött! Kirsti Feldtman ordförande vid FfP

Klicka här för att läsa en historisk bakgrund om hur psykomotorik har utvecklats i Sverige