Här är en historisk bakgrund om hur psykomotorik har utvecklats i Sverige. Grunden i arbetssättet är samma medan begreppen har ändrats över tid. Detta är skrivit 1999 av Inger Johansson vid dåvarande Växjö universitet.
PSYKOMOTORIK I SKOLAN

Psykomotorisk pedagogik är förankrad av en helhetssyn på barnets utveckling. Dess främsta syfte är att utveckla självkänsla, självförtroende och motorisk handlingskompetens, vilket enligt psykomotorisk utvecklingsteori är en förutsättning för utveckling av förmåga till inlärning. Ernst J Kiphard, professor i sportvetenskap i Frankfurt, Tyskland har varit den stora inspiratören och lärofadern inom psykomotorik. I sitt arbete som gymnastiklärare med handikappade barn upptäckte han att barn genom lekfull fysisk träning förbättrade sin motorik men även att de beteendemässigt förändrades i positiv riktning. Detta blev upptakten till en intensiv forskning kring psykomotorik, främst i Tyskland. Hans forskning och praktiska arbete har uppmärksammats och stimulerat till ytterligare forskning i ett flertal andra mellaneuropeiska länder.

Forskningens huvudsakliga inriktning har varit:
- att genom vetenskapliga metoder visa vad barn behöver för att den motoriska utvecklingen skall främjas
- att finna pedagogiska metoder för detta
- att barn med psykomotoriska störningar kan hjälpas genom rörelseriktad terapibehandling
- yrkesutbildning i ämnesområdet psykomotorik, som benämnes motologi

I Sverige har den psykomotoriska pedagogiken spridits framförallt genom Dorrit Stenberg, fil.lic, univeristetslektor vid Lärarhögskolan i Stockholm. Dorrit Stenberg ansluter sig till Kiphards utvecklingsteori som domineras av en helhetssyn på individen där rörelsen utgör basen för individens personlighetsutveckling. Liksom honom menar hon att harmonisk rörelseutveckling leder både till en god emotionell utveckling och en god social utveckling som i sin tur underlätta den kognitiva inlärningsförmågan. Kiphards tes är att sensomotorisk träning i ett emotionellt och socialt stödjande klimat är en tillgång i specialundervisningen för barn som tidigt visar tendens till inlärningssvårigheter. Dorrit Stenbergs avhandling (1986) har gett belägg för att detta stämmer. Dorrit har utvecklat en svensk modell av psykomotorik med specialpedagogisk inriktning.

Fortsättning på nästa sida